مشکل DB error: PANIC: fatal region error detected; run recovery

رفع خطا DB error: PANIC: fatal region error detected; run recovery
که در لاگ های مربوط به exim مشاهده می شود دستورات زیر را در سرور وارد میکنیم:

cd /var/spool/exim/db
rm -rf *
service exim restart

درباره نویسنده

نظرات شما


1 × شش =