فعالسازی exif در دایرکت ادمین

فعالسازی eفعالسازی exif در دایرکت ادمین
فعالسازی exif در دایرکت ادمین

فعالسازی exif در دایرکت ادمین

آموزش فعالسازی exif در دایرکت ادمین
exif
در مسیر زیر:
/usr/local/directadmin/custombuild/

فایل زیر را ویرایش میکنیم

configure/ap2/configure.php56

متناسب با نسخه php باید فایل مورد نظر را ویرایش کنید.
مقدار زیر را به این فایل اضافه کنید:
–enable-exif

سپس دستورات زیر را وارد کنید:
./build php n
service httpd restart

درباره نویسنده

نظرات شما


+ 3 = شش

شش + 12 =