فعالسازی exif در دایرکت ادمین

فعالسازی exif در دایرکت ادمین

فعالسازی exif در دایرکت ادمین

آموزش فعالسازی exif در دایرکت ادمین
exif
در مسیر زیر:
/usr/local/directadmin/custombuild/

فایل زیر را ویرایش میکنیم

configure/ap2/configure.php56

متناسب با نسخه php باید فایل مورد نظر را ویرایش کنید.
مقدار زیر را به این فایل اضافه کنید:
–enable-exif

سپس دستورات زیر را وارد کنید:
./build php n
service httpd restart

درباره نویسنده

نظرات شما


× 2 = چهارده