تلفن تماس با پیشگام وب

فعالسازی exif در دایرکت ادمین

فعالسازی eفعالسازی exif در دایرکت ادمین

فعالسازی exif در دایرکت ادمین

|
0 Comments
|

فعالسازی exif در دایرکت ادمین

آموزش فعالسازی exif در دایرکت ادمین
exif
در مسیر زیر:
/usr/local/directadmin/custombuild/

فایل زیر را ویرایش میکنیم

configure/ap2/configure.php56

متناسب با نسخه php باید فایل مورد نظر را ویرایش کنید.
مقدار زیر را به این فایل اضافه کنید:
–enable-exif

سپس دستورات زیر را وارد کنید:
./build php n
service httpd restart 

LiveZilla Live Help