نصب xcache

نصب xcache
نصب xcache

نصب xcache در centos خیلی راحت انجام میشه و با دستور زیر میتونین xcache برای php رو نصب کنین :

yum install php-xcache xcache-admin

در پایان باید عبارت extension = xcache.so در فایل php.ini اضافه کنید و وب سرور رو ریستارت کنید.

نصب xcache بصورت دستی در سرور :

دستورات زیر را برای نصب xcache وارد میکنیم

wget https://xcache.lighttpd.net/pub/Releases/3.2.0/xcache-3.2.0.tar.gz

phpize && ./configure && make && make install

در پایان باید عبارت extension = xcache.so در فایل php.ini اضافه کنید و وب سرور رو ریستارت کنید.

extension = xcache.so

service httpd restart

خطا در نصب xcache در pphp 5.6
Already downloaded: /Users/gua15/abrew/Cache/php56-xcache-3.1.0.tar.bz2
==> PHP_AUTOCONF=”/Users/gua15/abrew/opt/autoconf/bin/autoconf” PHP_AUTOHEADER=”/Users/gua15/abrew/opt/autoco
==> ./configure –prefix=/Users/gua15/abrew/Cellar/php56-xcache/3.1.0 –with-php-config=/Users/gua15/abrew/Ce
==> make
AUTOCHECK ERROR: ==== dprint zend_arg_info =================
AUTOCHECK ERROR: ==== dprint zend_class_entry =================
AUTOCHECK ERROR: ==== dasm zend_arg_info =================
AUTOCHECK ERROR: ==== dasm zend_class_entry =================

ممکن است در نسخه php 5.6 برای نصب xcache با خطای فوق مواجه باشین که با نصب xcache-3.2 مشکلتون رفع میشه