حذف wp_postmeta تکراری

حذف wp_postmeta تکراری از طریق phpmyadmin و کاهش حجم دیتابیس

DELETE FROM `wp_postmeta` WHERE `meta_id` NOT IN (SELECT * FROM (SELECT MAX(`pm`.`meta_id`) FROM `wp_postmeta` pm GROUP BY `pm`.`post_id`, `pm`.`meta_key`) x)
درباره نویسنده

نظرات شما


+ 7 = چهارده

یک × دو =